Vés al contingut

Condicions de contractació

Les condicions del contracte de viatge entre cada viatger o grup de viatgers i l’agència de treks i viatges PLAN HIMALAYA Ltd. amb Llicència de Turisme número 1454 i Registre d’Empresa número 94196/068/069, domiciliada a Gangabu 3, Tokha Road, Kathmandu, Nepal, es regeixen d’acord amb el següent:

Formalització del contracte

Una vegada s’hagi acordat entre els viatgers i Plan Himalaya l’itinerari i el format final en què es faci el viatge i estigui descrit al document de viatge corresponent, es considerarà que aquest viatge de la manera com està descrit està acceptat per ambdues parts i queda legalment contractat de la següent manera:

 • Quan el viatger rep l’última i definitiva còpia pdf de l’itinerari de PLAN HIMALAYA, el viatger ha de respondre a aquest correu electrònic confirmant el seu acord amb aquest document d’itinerari. PLAN HIMALAYA tornarà a enviar aquest itinerari amb l’estatus “confirmat” al document. A partir d´aquest moment, el viatge és acceptat i PLAN HIMALAYA està sota contracte i compromès a dur a terme aquest viatge.
 • Si el viatger ho prefereix, pot signar la primera pàgina del document on apareixen el títol i la referència de l’itinerari i els noms dels viatgers, escanejar-la i enviar-la per correu electrònic a PLAN HIMALAYA que, després de posar el segell, reenviarà el document al viatger.

Reserva en ferm

Així mateix, la reserva del viatge es considera confirmada amb el pagament del 40% del cost total del viatge. Normalment el darrer 60% del cost total es pagarà en efectiu a l’arribada a Kathmandu o destinació.

Aquestes condicions són les condicions estàndard, però tant en percentatges com en períodes de pagament poden ser acordats d’una altra manera per ambdues parts en cada cas particular.

Pagament del viatge

Els preus publicats per Plan Himalaya per als viatgers internacionals són en US$. La millor opció serà pagar en aquesta moneda, però en cas de voler pagar en una altra divisa, el viatger pot sol·licitar-ho i Plan Himalaya farà la conversió d’acord amb els tipus de canvi oficials al Nepal. El preu amb la nova divisa ha de ser aprovat pel viatger.

Preu del viatge

El preu del viatge ha estat calculat en base a les tarifes de transport, cost de combustible o altres fonts energètiques, IVA, impostos, taxes i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament a aeroports i els tipus de canvi de divisa aplicable al viatge a la data de sol·licitud dels serveis, que poden variar. Plan Himalaya es reserva el dret de modificar el preu donat, per qualsevol increment/reducció a l’esmentada cotització del preu, que es podrà revisar i repercutir al viatger. En cas que hi hagi una variació significativa del preu final, Plan Himalaya ho notificarà al viatger amb una antelació mínima de 21 dies abans de l’inici del viatge.

En cas que el viatger no accepti aquest increment de preu, té dret a cancel·lar el contracte i comunicar-ho a Plan Himalaya durant les següents 48 hores de rebre aquesta notificació. En aquest cas, Plan Himalaya reemborsarà les quantitats pagades d’acord amb la política de cancel·lació estipulada per a les cancel·lacions efectuades abans dels 21 dies de l’inici del viatge.

Els preus són vàlids l’any en curs que figura al nom de l’arxiu.

Cancel·lació

Els viatgers estan en el seu dret de cancel·lar un viatge un cop hagi estat reservat i efectuat el primer pagament. Els reemborsaments dels pagaments efectuats es realitzaran d’acord amb la política de cancel·lació següent:

(NOTA: Les quantitats ja pagades o les reserves ja realitzades per PLAN HIMALAYA a tercers proveïdors com companyies de vol, hotels, etc. podrien no ser tornades en la seva totalitat depenent de les condicions de cada proveïdor, encara que en la majoria dels casos no sol haver-hi cap problema)

 1. Cancel·lació del viatge o trek complet:
  1. Cancel·lació anterior a 21 dies previs a l’inici del viatge: es retorna el 100% de l’import efectuat descomptant una taxa de US$70 per viatger en concepte de les tramitacions realitzades i la transferència bancària.
  2. Cancel·lació entre 20 i 8 dies previs a l’inici del viatge: es retorna el 50% de l’import efectuat.
  3. Cancel·lació entre 7 dies previs i l’inici del viatge o durant el mateix: no es retorna cap import
 2. Política de cancel·lació en cas d’anul·lació de part del grup:
  1. L’import total “per persona” de cada viatge varia en funció del nombre de persones que componen el grup. Si en un viatge format per un grup de viatgers un component (o més) d’aquest grup cancel·la la seva participació, el preu “per persona” dels components que sí que viatgen varia. Caldrà estudiar cada cas particularment tant pel que fa al nou preu per persona com a la part que es pugui reintegrar al/s component/s que cancel·len la seva participació.

Allotjament

Els preus estan basats en els allotjaments detallats al pla en règim d’habitació doble amb esmorzar si no s’indica el contrari. Com a norma general, totes les habitacions disposen de bany privat, excepte en algun dels monestirs o als lodges/bhatis durant els treks.

Tots els allotjaments (exceptuant els lodges/bhatis durant els treks) estan reservats amb antelació i es confirmen tots just abans de començar el viatge i durant el mateix, però en l’hipotètic cas que no fos possible allotjar-se a l’establiment esmentat, s’oferirà un allotjament de característiques similars sense cost afegit.

Condicions del viatge

El viatger ha estat informat de les característiques pròpies del viatge contractat i de les característiques pròpies del país de destinació i la seva infraestructura referent a carreteres, allotjaments, mitjans de transport, condicions climatològiques que poden condicionar la prestació dels serveis en els termes contractats i de la possibilitat que l’itinerari es vegi alterat per raó del clima o altres, amb la finalitat de garantir la seguretat del viatger.

El viatger entén aquesta informació i accepta expressament la possibilitat que la ruta i els serveis contractats es puguin veure condicionats per les raons exposades.

Incompliment dels serveis

Plan Himàlaia és responsable de la correcta execució de tots els serveis d’acord amb el programa de viatge.

 • En cas que algun servei no pugui ser efectuat d’acord amb el pla previst o en les condicions previstes i sigui ocasionat per un problema que sigui responsabilitat de Plan Himalaya, Plan Himalaya es compromet a solucionar aquest problema de la manera més satisfactòria possible i d’acord amb els viatgers sense que això ocasioni costos afegits al client.
 • En cas que, per condicions meteorològiques adverses, terratrèmols, problemes d’infraestructures, vagues, situacions de conflicte armat, o qualsevol altra situació de força major, greu i inevitable, i que no sigui responsabilitat de Plan Himalaya, Plan Himalaya es compromet a solucionar aquest problema de la manera més satisfactòria possible i d’acord amb els viatgers, tenint en compte que, si hi hagués costos extraordinaris, aquests hauran de ser assumits pels viatgers.

Documentació necesaria

Plan Himalaya és una agència receptora (in-bound) localitzada al Nepal i Sikkim. Per tant, Plan Himalaya no es pot fer responsable del viatge internacional des del punt d’origen del viatger fins al primer punt de contacte descrit al programa corresponent. Per tant, el viatger n’és el responsable i haurà de revisar que té tots els documents necessaris (passaport, visat, etc.), que estan en regla i són vàlids per a aquest viatge. Mereixen una cura especial els documents de nens i joves menors.

En cas que sigui denegada l’entrada al país o es produeixi un retard rellevant a causa de manca de documents o que aquests no estiguin en regla, Plan Himalaya pot intentar facilitar assistència al viatger, però en cap cas serà considerat responsable d’aquest problema i el client haurà d’assumir les despeses addicionals en què es pugui incórrer.

Pels viatges internacionals que s’efectuïn dins d’un itinerari concret (normalment Bhutan i Tibet), Plan Himalaya verificarà que tota la documentació és correcta i vàlida.

Plan Himalaya ofereix informació força exhaustiva i actualitzada dels documents i requisits necessaris per a cada destinació. No obstant això, aquesta informació no és legalment vinculant i es recomana revisar per part del viatger la informació oficial respectiva, ja sigui a les webs oficials o als consolats.

Vols

Plan Himàlaia no contracta els vols internacionals dels viatgers des del punt d’origen i de tornada. No obstant això, pot ocasionalment oferir assistència per a la compra de bitllets de vol en línia si el viatger tingués problemes en la seva obtenció.

Plan Himàlaia sí que es fa càrrec dels bitllets d’avió dels vols interiors i per als vols internacionals dins del pla de viatge com són els de Sikkim, Bhutan i Tibet.

Assegurança de viatge

Plan Himalaya recomana als viatgers la contractació al país d’origen d’una assegurança de viatge que inclogui assistència mèdica, repatriació, cancel·lació de serveis, etc. d’acord amb l’elecció i la necessitat de cada viatger.

En el cas que el viatge inclogui un trek per zones muntanyoses de l’Himàlaia, Plan Himalaya considera per a la majoria d’itineraris l’obligatorietat d’una assegurança que inclogui rescat a muntanya, inclòs rescat en helicòpter fins a una cota de 5.500 metres d’altitud (depenent del itinerari). En cas de necessitat, Plan Himalaya facilitarà al viatger el contacte amb la companyia d’assegurances i qualsevol assistència que possibiliti la bona atenció per a cada cas concret, entenent que això pot ocasionar algun cost extraordinari que el viatger haurà de resoldre. Plan Himalaya es compromet a facilitar tota la documentació necessària requerida per la companyia d’assegurances corresponent.

Plan Himalaya requerirà dels seus clients els números de pòlissa d’assegurança i els telèfons de contacte corresponents per poder agilitzar els tràmits en cas necessari, ja sigui per a les assegurances de viatge voluntàries com les assegurances de rescat obligatòries.

En cas que el client no obtingui cap assegurança d’assistència de viatge, decideixi prescindir de l’assegurança de rescat a muntanya o aquestes no siguin vàlides per qualsevol motiu, el viatger és l’únic responsable davant de qualsevol eventualitat i implícitament descàrrega a Plan Himalaya de qualsevol responsabilitat en cas de necessitat d’assistència.

Cessió de plaça

En el cas que un viatger no pugui realitzar el viatge, podrà cedir la seva plaça a una persona que reuneixi totes les condicions requerides per a aquest. La cessió haurà de ser comunicada per escrit a Plan Himalaya com més aviat millor. Aquesta cessió no incorrerà en cap variació del preu mentre no variïn les condicions de la plaça, especialment pel que fa al règim d’allotjament.

Desacord i empara legal

Si davant de qualsevol eventualitat no hi hagués acord possible entre el viatger i Plan Himàlaia, l’autoritat competent per a la resolució del conflicte és l’Administració de Justícia del Nepal.

NOTA: Alguns viatges poden tenir condicions especials

NOTA sobre les decisions dels guies de muntanya: Els guies sempre intenten vetllar per la seguretat i la confortabilitat d’un trek, així com atenir-se a la legalitat pel que fa a permisos  i recorreguts. És per això que és imprescindible seguir les seves decisions, i encara que naturalment es poden discutir, el guia tindrà l’última paraula que prendrà en funció de com valora una situació donada i al viatger. Encara que mai ens ha passat i esperem que mai ens passarà, en cas de discrepància profunda es pot contactar amb l’oficina a Kathmandu per dirimir qualsevol assumpte sobre el terreny i mirar de trobar la solució òptima en cada cas.

Tot i així, si el client opta per no seguir les directrius del guia, es considera que el contracte queda trencat i la responsabilitat de l’agència davant de qualsevol eventualitat que pugui ocórrer queda anul·lada a partir d’aquest moment.

NOTA sobre el pes que carreguen els portadors: En els nostres treks la limitació de pes que cada excursionista pot passar al portador és de 10Kg per persona. Ens prenem aquesta limitació molt seriosament a fi de garantir unes condicions de treball dignes per a l’staff que treballa per a nosaltres i, en definitiva, per a vosaltres. Si veiem que se supera aquest límit de 10Kg per persona, us requerirem que carregueu la part sobrant vosaltres mateixos o opteu per deixar part del material, segur que no imprescindible, juntament amb el que ja deixeu al vostre hotel.